+385 21 711 125   gradvis@gradvis.hr

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela uređuje svojim aktom Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih  akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 


Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, od 07:00 do 15:00 sati

  •  Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec. - pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Rad sa stranakama: utorak, srijeda i četvrtak, od 09:00 do 11:00 sati 
  • Andrea Vojković - referent za uredsko poslovanje
  • Ecija Pincetić - referent za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Ana Sviličić - referent za komunalne djelatnosti i geodetske poslove

Rad sa stankama: ponedjeljak - petak, od 08:00 do 11:30 sati 

  • Andro Brajčić - komunalni / prometni redar

Rad sa stankama u Uredu: ponedjeljak - petak, od 12:00 do 13:00 sati  

Odsjek za proračun i računovodstveno-financijske poslove 

  • Dragan Stojkovski, oec - voditelj odsjeka za proračun i računovodstveno - financijske poslove   
  • Toni Vojković, mag.ing.agr. - viši stručni suradnik za razvojne projekte, obračun i naplatu gradskih prihoda   
Rad sa stankama: ponedjeljak - petak, od 08:00 do 11:30 sati

 

Javna uprava

govhr logo

katastar 2

pravosude 2

zupanija

Korisni linkovi

250px Jadrolinija logo.svg

tz vis logo

logo lag1

finoteka logo 1

dhmz hr

hamag

Dokumenti

Prostorni plan

prostorniplan

Prometna regulacija

promet2

Kontakt

GRAD VIS
Trg 30. svibnja 1992. br.2
21480 Vis
OIB: 76486299480

Telefon: 021 711 125
Fax: 021 711 063
E-mail: gradvis@gradvis.hr

TELEFONI DEŽURNIH SLUŽBI

Politika zaštite osobnih podataka
Politika prikupljanja kolačića