Grad Vis

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja.

Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.

Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Ana Sviličić
Adresa: Trg 30. svibnja 1992. br.2, 21480 Vis
Tel.: 021 711 125
E-mail: komunalno@gradvis.hr

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu


Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel
Naziv akta: Odluka o komunalnom redu
Početak savjetovanja: 07. listopada 2019.
Završetak savjetovanja: 07. studenog 2019.

Dana 04. kolovoza 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu koji je objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 68/18 dana 27. srpnja 2018. godine
Sukladno članku 130. stavak 2. novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, jedinice lokalne samouprave dužne su donijeti novu Odluku o komunalnom redu, u skladu s člankom 104. Zakona, u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona.
Člankom 104. stavkom 1. Zakona određeno je kako u svrhu uređenja naselja te uspostave i održavanja komunalnog reda u naselju predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom redu.

Grad Vis Odlukom o komunalnom redu propisuje:
1. uređenje naselja,

  1. red pri gradnji, prekopavanju, iskrcaju i ukrcaju robe i materijala,
  2. korištenje javnih površina,
  3. uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila
  4. uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i vozila,
  5. uklanjanje snijega i leda,
  6. mjere za provođenje komunalnog reda,
  7. kaznene odredbe,
  8. prijelazne i završne odredbe.

Savjetovanje o prijedlogu nove Odluke o komunalnom redu tiče se svih građana, a ostaje otvoreno do 07. studenog 2019. godine i traje 30 dana.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati putem e-maila na adresu
komunalno@gradvis.hr
ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama


Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel
Naziv akta: Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Početak savjetovanja: 07. listopada 2019.
Završetak savjetovanja: 07. studenog 2019.

Odredbama Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 102/17, 32/19) propisano je da način postupanja divljim životinjama nađenim izvan prirodnog staništa propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, člankom 51. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja određeno je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, kretanje kućnih ljubimaca, te način držanja stalno vezanih pasa ili u odvojenim prostorima za držanje pasa bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan tog prostor općim aktom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dok je člankom 62. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja propisano da način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuje općim aktima predstavničkom tijelu jedinica lokalne samouprave.

Na temelju odredbi Zakona o zaštiti životinja, Grad Vis ovim nacrtom Odluke uređuje minimalne uvjete i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te način postupanja s divljim životinjama nađenim izvan njihovog prirodnog staništa na području Grada Visa. Cilj ove Odluke je educirati i razviti svijesti posjednika kućnih ljubimaca, a osobito pasa o odgovornom posjedovanju životinja te uspostaviti kvalitetan okvir za buduće postupanje s ciljem sprječavanja nezakonitih i neodgovarajućih načina postupanja s životinjama.

Savjetovanje o prijedlogu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama tiče se svih građana, a ostaje otvoreno do 07. studenog 2019. godine i traje 30 dana.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o komunalnom redu možete poslati putem e-maila na adresu
komunalno@gradvis.hr
ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Savjetovanje o prijedlogu Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

Nositelj izrade akta: Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Razvojna strategija Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine

Početak savjetovanja: 24. studenog 2020.

Završetak savjetovanja: 24. prosinca 2020.

U procesu strateškog planiranja korištena je metodologija izrade strateških dokumenta. Akt strateškog planiranija usklađen je sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i Uredbom o smjernicama za izradu akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Strategija razvoja Grada Visa za šestogodišnje razdoblje formira se primjenom smjernica plana razvoja jedince lokalne samouprave u skladu s razvojnim potrebama lokalnog stanovništva.

Svrha  Strategija  razvoja  Grada  Visa  je  uključivanje u  plan  razvoja inferiornih potreba stanovništva  kroz  primarnu  infrastrukturu od strateškog interesa te  sadržaje  i  politiku  za gospodarski i demografski razvoj.

Vizija  razvoja i strateški ciljevi formiranu su kao varijable koje omogućavaju prilagodbu kroz očuvanje vizualnog identiteta kulturno-povijesnih odlika i razvoj gospodarskih djelatnosti na svim interesnim područjima naročito jačanje poljoprivredne pozicioniranosti. Planiranje indikativnih programa osigurava dugovječnost u pristupu razvoja, sudjelovanja i društvenoj povezanosti.

Proces savjetovanja je sastavni dio povezivanja sa zajednicom na svim razinama da bi se izravno utvrdile mogućnosti, detektirali problemi  i  pronašla  rješenja  za  njihovo  umanjenje  u  ukupnom  učešću  razvoja. Razrada strateških  prioriteta  i  provedbenih  mjera  formira  se  na  invertnom  pristupu  analize  stanja, problemskih pitanja, programskih razvojnih sadržaja, očekivanih rezultata, SWOT analizi te u konačnici viziji definiranoj na realno utvrđenim potrebama opće populacije Grada Visa

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Razvojne strategije Grada Visa za razdoblje 2021. – 2027. godine možete poslati putem e-maila na adresu gradvis@gradvis.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Javno savjetovanje

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 31. prosinca 2020. godine uputi mišljenja i prijedloge na Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom za na području Grada Visa za 2021. god. na e-mail: gradvis@gradvis.hr ili poštom na adresu Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

Nositelj izrade akta: Grad Vis, Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Urbanistički maritimni koncept uređenja obalnog pojasa Grada Visa

Početak savjetovanja: 16. travnja 2021.

Završetak savjetovanja: 16. svibnja 2021.

Cilj urbanističkog koncepta je obuhvatiti prostorno – tehnički i prometni potencijal obalnog pojasa i akvatorija, te posljedično tome potencijal razvoja, kako kupališne aktivnosti, sporta i rekreacije, tako i nautičkog turizma i lučkog gospodarstva. Uređenju obalnog pojasa moguće je pristupiti multidisciplinarno, uzimajući u obzir istovremeno obalni ekosustav i krajobraz te aktivnosti i korištenje obalnog područja.

Predmetnom dokumentacijom provest će se analiza postojećih planskih rješenja u odnosu na uređenje obalnog pojasa, te će se predložiti nova rješenja. Rezultati utvrđeni predmetnim konceptom predstavljaju značajnu podlogu pri donošenju odluka kako u daljnjim prostorno-planskim dokumentacijama tako i uređenju tehničkim dokumentacijama kopnenog i morskog dijela obalnog pojasa.

Savjetovanje o prijedlogu Urbanističkog maritimnog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Visa tiče se svih građana, a ostaje otvoreno od 16. travnja 2021. godine i traje 30 dana.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Urbanističkog maritimnog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Visa možete poslati putem e-maila na adresu
komunalno@gradvis.hr ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

Molimo zainteresiranu javnost da najkasnije do 31. prosinca 2021. godine uputi mišljenje i prijedloge na Nacrt Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa za 2022. god. na e-mail: gradvis@gradvis.hr ili poštom na adresu: Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, 21480 Vis.

 

Scroll to Top Skip to content