ODLUKA O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA VISA

JAVNO SAVJETOVANJE

Naziv upravnog odjela nadležnog za izradu nacrta prijedloga općeg akta: Grad Vis, Jedinstveni upravni odjel

Naziv akta: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Visa

Početak savjetovanja: 05. veljače 2024. god.

Završetak savjetovanja: 07. ožujka 2024. god.

Obrazloženje: člankom 289. stavkom 7. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ako u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva. Gradsko vijeće Grada Visa sukladno čl. 34. i čl. 101. Statuta Grada Visa („Službeni glasnik Grada Visa”, br. 1/13, 2/13, 6/18, 3/21 i 1/23) donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Visa.

Prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi propisuju se prava iz socijalne skrbi  koje osigurava Grad Vis propisana Zakonom o socijalnoj skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava.

Svoje prijedloge i sugestije vezane uz ovaj prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Visa možete poslati putem e-maila: gradvis@gradvis.hr ili putem pošte na adresu: Grad Vis, Trg 30. svibnja 1992. br. 2, i to ispunjavajući Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju o nacrtu prijedloga općeg akta.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, nadležno upravno tijelo izradit će i objaviti na internetskoj stranici Grada Visa Izvješće o savjetovanju s javnošću.

PRIJEDLOG ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI

 
 
 
 

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content