Grad Vis

Ovlasti Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Visa predstavničko je tijelo građana Grada Visa i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada Visa te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i Statutom Grada Visa. Gradsko vijeće ima 11 članova. radsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika, koji se biraju iz reda vijećnika većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće donosi:

 • Statut Grada Visa,
 • Poslovnik o radu,
 • Odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Visa, 
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Visa,
 • odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje pokretnina ili nekretnina, odnosno raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, manje od 70.000,00kn, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija je pojedinačna vrijednost veća od 70.000,00kn,
 • donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti Grada Visa, te  odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna
 • donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada Visa, kao i njihove izmjene i dopune,
 • odluku o promjeni granica Grada Visa,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za   obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vis,
 • donosi odluku o zaduživanju Grada Visa u skladu s posebnim zakonom,
 • odlučuje o davanju suglasnosti na zaduženja i davanju jamstva za ispunjenje obveza pravnim osobama u većinskom vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad Vis  osnivač, iznad iznosa od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja  prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti,
 • odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom nije drugačije određeno,
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • odluku o komunalnim djelatnostima koje će se davati putem ugovora ili koncesije, te  o izboru osobe kojoj će ista biti povjerena,
 • odluku o raspisivanju lokalnog referenduma u slučajevima određenim zakonom,
 • raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
 • bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i  druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova u slučajevima određenim zakonom,
 • odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnom zakonu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja,
 • odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Visa,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost Gradskog  vijeća.
Scroll to Top
Skip to content