Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Visa u 2019. god.

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade zadavanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, br. 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

            Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Grada Visa izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registriranog za obavljanje djelatnosti za koju se traži Odobrenje.

            Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev obavezno priložiti:

  • – Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
  • – Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru,
  • – Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,
  • – Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom),
  • – Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev,
  • – Tražitelj koncesijskog odobrenja ne smije imati dugovanja prema Gradu Visu, a što će po službenoj dužnosti provjeravati Jedinstveni upravni odjel Grada Visa,
  • – Potvrdu komunalnog poduzeća GRADINA VIS d.o.o. – Vis, o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja,
  • – Zadnji račun tražitelja koncesijskog odobrenja iz kojeg je vidljivo da nema nepodmirenih dugovanja prema VODOVODU I ODVODNJI OTOKA VISA d.o.o. – Komiža
  • – Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Visa za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem,
  • – Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

pdfPlan 

pdfIzjava za komunalnog redara

pdfIzjava za ovršni postupak

pdfSkice lokacija

 

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content