Grad Vis

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Vis uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« 25/13, 85/15).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje putem:
1. elektroničke pošte na mail gradvis@gradvis.hr
2. poštom na adresu: Trg 30. svibnja 1992. br. 2 , 21480 Vis
3. osobno putem pisarnice : Trg 30. svibnja 1992. br. 2 , 21480 Vis

Službenik za informiranje: Renata Vojković

Scroll to Top
Skip to content