Važniji akti

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GOD.

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA

 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


ODLUKA O STIPENDIJAMA

 


PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE


ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA VISA


 

 KOMUNALNI DOPRINOS

KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNI RED

JAVNI RED I MIR

 ZABRANA KONZUMIRANJA, NOŠENJA I POSJEDOVANJA ALKOHOLNIH PIĆA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA VISA

ZABRANI RADOVA U SEZONI 


ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VISA


ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA VISA 


 REGULACIJA PROMETA

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne Novine”, br. 67/08), te članaka 14. i 33. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 5/09), Gradsko vijeće Grada Visa, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. god., donosi ODLUKU  O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VISA


  PROCJENA UGROŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviđa vam se ovaj članak?

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on google
Scroll to Top Skip to content