Važniji akti

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA VISA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. GOD.

 

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA VISA

 

 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


ODLUKA O STIPENDIJAMA

 


PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE


ODLUKA O GRADSKIM POREZIMA GRADA VISA


 

 KOMUNALNI DOPRINOS

KOMUNALNA NAKNADA

KOMUNALNI RED

JAVNI RED I MIR

 ZABRANA KONZUMIRANJA, NOŠENJA I POSJEDOVANJA ALKOHOLNIH PIĆA NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA VISA

ZABRANI RADOVA U SEZONI 


ODLUKA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI NA PODRUČJU GRADA VISA


ODLUKA O ZAKUPU JAVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA VISA 


 REGULACIJA PROMETA

Na temelju članka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne Novine”, br. 67/08), te članaka 14. i 33. Statuta Grada Visa (“Službeni glasnik Grada Visa”, br. 5/09), Gradsko vijeće Grada Visa, po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva unutarnjih poslova, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 28. lipnja 2010. god., donosi ODLUKU  O UREĐENJU PROMETA NA PODRUČJU GRADA VISA


  PROCJENA UGROŽENOSTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content