Grad Vis

Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela uređuje svojim aktom Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak, od 07:00 do 15:00 sat

Jedinstveni upravni odjel

  •  Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Rad sa stranakama: utorak, srijeda i četvrtak, od 09:00 do 11:00 sati 
  • Andrea Vojković, bacc.oec.  – referent za uredsko poslovanje
  • Ecija Pincetić – referent za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Ana Sviličić – referent za komunalne djelatnosti i geodetske poslove
  • Tea Žolo – referent za javne površine i graditeljsko – geodetske poslove
  • Mirjana Mišetić, bacc.oec. – referent za poslove u pismohrani i ostale pomoćne poslove 
Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati 
  • Andro Brajčić – komunalni / prometni redar
Rad sa stankama u Uredu: ponedjeljak – petak, od 12:00 do 13:00 sati  

Odsjek za proračun i računovodstveno-financijske poslove

  • Dragan Stojkovski, oec – voditelj odsjeka za proračun i računovodstveno – financijske poslove   
Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati
Scroll to Top Skip to content