Grad Vis

Obavijesti

POZIV NA JAVNU TRIBINU

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

NACRT Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravna osnova za izradu i donošenje Pravilnika je članak 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“. 120/16 i 114/22) i članka 34. st.1. ...

POZIVNI NATJEČAJ za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Grada Visa u 2024. godini

OBAVIJEST o provođenju postupka izvanrednog upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Vis za pedagošku godinu 2023./2024.

U nastavku obavijesti nalazi se link na mrežnu stranicu Dječjeg vrtića Vis.

INFORMACIJA O ZAHTJEVU ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT IZGRADNJE SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE – ZIPLINE (SKY BIKE) NA PODRUČJU GRADA VISA (elaborat na linku u nastavku ove objave)

https://www.dalmacija.hr/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?language=hr-HR&Command=Core_Download&EntryId=26601&PortalId=0

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA DAVANJE U NAJAM STANOVA U VLASNIŠTVU GRADA VISA

RJEŠENJE JADROLINIJE O IZMJENI REDA PLOVIDBE NA LINIJI 602, VIS – SPLIT ZA DAN 24.01.2024.g. (srijeda)

Zaključak Gradonačelnika o utvrđivanju prijedloga UPU poslovne zone Dol

„Edukacija za  vinare otoka Visa o pravilnom uzimanju uzoraka u postupku izdavanja Rješenja“

Najava Edukacije koja će se održati  23. siječnja 2024. godine u Hrvatskom domu, Obala Svetog Jurja 11, s početkom u 13.30 sati. „Centar za vinogradarstvo, ...
Scroll to Top
Skip to content