Gradonačelnik

Pozdrav gradonačelnika

Poštovani posjetitelji i dragi prijatelji,

dobrodošli na internet stranice Grada Visa, najstarijeg grada u Hrvatskoj. Cilj ove internet stranice je građanima i široj javnosti približiti lokalnu samoupravu i njen rad učiniti transparentnim. Na ovim stranicama možete pronaći mnogo korisnih informacija o samom gradu, njegovoj povijesti, radu Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Gradske uprave. Gradska uprava nastojat će stalno ažurirati stranice i ponuditi Vam najnovije službene obavijesti i odluke.

Izuzetno mi je važno da Vam mogu predstaviti prostorni plan uređenja grada koji možete snimiti na svoje računalo i pogledati u PDF ili DWF formatu.

Pozivam Vas da svojim prijedlozima i sugestijama doprinesete da ove stranice budu još bolje i učinkovitije.

PJESMA ZAHVALE VIŠKOJ UVALI 

Gradonačelnik Grada Visa
Ivo Radica

 

O gradonačelniku

Gradonačelnik Grada Visa:  Ivo Radica
Stranačka pripadnost: Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)    
Datum i mjesto rođenja: 07.02.1964., Split
Bračno stanje: Oženjen, otac dvoje djece

Zamjenica gradonačelnika Grada Visa:  Antonia Uskok, mag. oec
Stranačka pripadnost: nezavisna

U obavljanju izvršne vlasti Gradonačelnik:

 • donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 • priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i predlaže Vijeću njihovo donošenje,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih i drugih akata Gradskog vijeća,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,odgovoran je za zakonitost rada i usmjeruje rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz njegova samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
 • jedini je ovlašteni predlagatelj proračuna Grada Visa,
 • utvrđuje prijedlog odluke o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u  skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Grada Visa i raspolaganju ostalom imovinom čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom. Ukoliko je 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, manje od 70.000,00kn, odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom Grada Visa čija je pojedinačna vrijednost manja od 70.000,00kn,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom 
 • izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je Grad osnivač, do iznosa od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o davanju suglasnosti,
 • donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada,
 • imenuje i razrješuje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada,
 • utvrđuje Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada,
 • imenuje i razrješuje predstavnike Grada Visa u tijelima javnih ustanova i  ustanova kojih je osnivač Grad Vis, trgovačkih društava kojih je Grad Vis osnivač ili suosnivač, i drugih pravnih osoba kojih je Grad Vis osnivač, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno,
 • utvrđuje prijedloge za izradu prostornih planova, kao i njihove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • razmatra i utvrđuje konačne prijedloge prostornih planova,
 • utvrđuje uvjete, mjerila i postupak za određivanje reda prvenstva za kupnju stana iz programa poticane stanogradnje,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada, a u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća,
 • organizira zaštitu od požara na području Grada i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim propisima,
 • daje punomoći za zastupanje Grada,
 • obnaša dužnost predsjednika Turističke zajednice Grada Visa,
 • donosi odluku o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovore o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanja natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • može osnivati radna tijela za obavljanje poslova trajnog savjetovanja i drugih  srodnih poslova kontinuirane suradnje, a u skladu s posebnom odlukom Gradskog  vijeća,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • odlučuje o pokroviteljstvu sukladno svojim ovlastima,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukama Gradskog  vijeća.

Gradonačelnik je dužan izvijestiti Gradsko vijeće o danim suglasnostima za zaduživanje iz stavka 1.  podstavak 13. ovog članka tromjesečno do 10.-og u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje. 

 


 

Rad sa strankama: Utorak, Srijeda i Četvrtak, od 09:00 do 11:00 sati

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content