Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Visa utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te za obavljanje poslova državne uprave prenijete na Grad Vis ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Gradskog vijeća, te posebnim propisima kojima se određeni poslovi prenose na Grad. Unutarnji ustroj Jedinstvenog upravnog odjela uređuje svojim aktom Gradonačelnik na prijedlog pročelnika.

Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire provođenje općih i pojedinačnih  akata tijela Grada, te u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimaju propisane mjere.

 


Jedinstveni upravni odjel

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 07:00 do 15:00 sati

  •  Tamara Bilić-Stojkovska, dipl.oec. – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela 
Rad sa stranakama: utorak, srijeda i četvrtak, od 09:00 do 11:00 sati 
  • Andrea Vojković – referent za uredsko poslovanje
  • Ecija Pincetić – referent za društvene djelatnosti i socijalnu skrb
  • Ana Sviličić – referent za komunalne djelatnosti i geodetske poslove

Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati 

  • Andro Brajčić – komunalni / prometni redar

Rad sa stankama u Uredu: ponedjeljak – petak, od 12:00 do 13:00 sati  

Odsjek za proračun i računovodstveno-financijske poslove 

  • Dragan Stojkovski, oec – voditelj odsjeka za proračun i računovodstveno – financijske poslove   
  • Toni Vojković, mag.ing.agr. – viši stručni suradnik za razvojne projekte, obračun i naplatu gradskih prihoda   
Rad sa stankama: ponedjeljak – petak, od 08:00 do 11:30 sati

 

Sviđa vam se ovaj članak?

Scroll to Top
Skip to content